AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Belediye tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak Belediye toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek ve bu bilgilendirme dahilinde üyelerin “Açık Rıza Beyanları”nın alınması amacıyla hazırlanmıştır.

Belediye nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Belediye tarafından, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVK Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Ayrıca, Üye/Kullanıcı olarak toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmak, dilek ve önerilerde bulunmak, kendinizi daha iyi tanıtmak ve kullanıcı tercihlerinizi daha yakından takip edebilmemiz amacıyla, üye olurken, bilgi sağlarken veya internet sitemizi ya da yetkilendirdiğimiz internet sitelerini kullanırken; ad, soyad, e-posta, T.C. Kimlik numarası, HES kodu, adres, doğum bilgileri vb. dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, paylaşacağınız veya paylaştığınız tüm kişisel verileri, çerezler aracılığı ile paylaştığınız kişisel verileriniz de dahil, internet sitesi ile KVKK md. 5/f.1 ve md. 6/f.2 uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızanız ile paylaştığınızı, bu verilerin kendinizi tanıtmak ve size daha iyi hizmet sunulabilmesi, HES (Hayat Eve Sığar) Kodu Sorgulama Servisleri Veri Paylaşımı İş Birliği Protokolü çerçevesinde yapılacak sorgulamalarda kullanılacağını, yaptığınız veya yapacağınız başvuru veya şikayetler ve site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilebilmeniz amacıyla bizzat talep ettiğinizi kabul etmektesiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri;

Belediye tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir;

• Belediye tarafından toplu taşıma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,

• Belediye tarafından ifa edilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

• Belediye tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin vatandaşlarımızın beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulması kapsamında;

• Üye memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,

• Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

• Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

• Belediye tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya icrası.

• Belediye tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

• Hizmetlerin ifa süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası,

• Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin yürütülmesi,

• Hizmetin ifa edilmesinin sonrasında destek hizmetlerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması, takibi ve icrası,

• Üye/Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

• Üye talep ve/veya şikayetlerinin takibi,

• Üyelere özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

• Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması.

• Belediye’nin ve yüklenicilerinin iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;

• Belediye operasyonlarının güvenliğinin ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesinin temini,

• Kişisel Verilerin doğru ve güncel olmasının ve mevzuat hükümlerince korunması ver saklanmasının sağlanması,

• Yetkili kurum ve kuruluşlara yürürlükte bulunan ilgili kanunlar kaynaklı bilgi verilmesi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

• Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

• Hukuk işlerinin takibi,

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

• Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

• Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası.

• Yeni koronavirüs (“COVID-19”) salgını ile mücadele kapsamında, T.C. Kimlik Numarası ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile sorgulanacak kişilerin yeni koronavirüs kapsamında riskli/risksiz bilgisinin Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol ile sağlanan servislerle aktarılması faaliyetlerinin icrası,

gibi amaçlarla (“Amaçlar”), KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde ve söz konusu kanun uyarınca işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kişisel veriler işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair yasal düzenlemelerde yer alan üyelere/kullanıcılara ilişkin kimlik bilgileri, HES kodu, adres gibi erişim/iletişim bilgileri, kullanılan kart üyeliğine ilişkin bilgileri, kart üyeliğine erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler, sesli ve görüntülü görüşmelerde veya Şirketimizin siz müşterimiz ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edindiği müşterinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Belediye ve yüklenicileri tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Belediye ve yüklenicilerinin iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Belediye ve yüklenicileri ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili Belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, sunulan hizmet kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili birlikte çalışılan şirketlere, telekomünikasyon şirketlerine, elektronik haberleşme sektöründeki şirketler ve iş ortağımız olan diğer şirketlere, bayileri veya tedarikçilere, hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel danışmanlara, servis sağlayıcıları ve sigorta tedarikçileri de dahil tedarikçi ve/veya taşeron firmaları, telekomünikasyon ve elektronik haberleşme alanındaki iş ortaklarımıza, yurtiçi/yurtdışında yerleşik olan depolama, saklama, arşiv hizmeti sağlayıcılarımıza, veri tabanları, sunucu (server) barındırma hizmeti sağlayıcılarına, veri merkezlerine, bulut (cloud) platformlarına, denetçilerimiz, kurye ve sair taşıma şirketleri, müşavirleri, ve diğer üçüncü kişilerle, Bakanlıklar gibi kamu tüzel kişileri ve yasal otoritelere; müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili resmi mercilerle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek, bu doğrultuda işlenebilecek ve yukarıda belirtilen Amaçlar ve sebepler doğrultusunda yurtiçi ve/veya yurtdışına gönderilebilecek veya transfer edilebilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Belediye ve yüklenicileri tarafından e-posta, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, Belediye ve yüklenicileri’nin erişimine imkan verdiğiniz hesaplar üzerinden elektronik ortamda doğrudan üyelerimizden ya da sair resmi kurumlar veya hizmet aldığımız ya da verdiğimiz gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

4. Belediye ve Yüklenicileri Tarafından Açık Rıza Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Belediye ve yüklenicileri, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verilerinizi, yukarıda ve bu kısımda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

Belediye ve yüklenicileri ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, adres bilgileriniz tarafınıza hizmetlerin süreçlerinin planlanması ve icrası ile şirketin sunduğu hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında Belediye ve yüklenicileri tarafından e-posta anlık bildirimlerin yapılması, kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, reklam yapılması, Belediye ve yüklenicileri iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması amaçlarıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

Belediye ve yüklenicileri ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz, kullanıcı adınız, telefon numaranız, adresiniz vb. sizinle alakalı kullanıcı bilgilerinizi hizmetlerimizin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası ile buna yönelik kötü niyetli hareketlerin engellenmesi amacıyla ilgili kişiler ile paylaşılabilecektir. Belediye ve yüklenicileri ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz, T.C. Kimlik Numaranız, HES Kodunuz, Ulaşım Kartı / Bilet Numaranız, Kredi Kartı Numaranız, kullanıcı adınız, telefon numaranız, adresiniz vb. sizinle alakalı kullanıcı bilgileriniz, HES (Hayat Eve Sığar) Kodu Sorgulama Servisleri Veri Paylaşımı İş Birliği Protokolü kapsamında ilgili kurumlar ve bakanlıklar ile paylaşılabilecektir. Kişisel bilgilerinizle almış olduğunuz Ulaşım Kartı / Bilet Numaranızın tarafımıza kayıp / çalıntı bilgisi verilerek askıya alınmasını sağlamaksızın 3. Kişiler tarafından kullanılması halinde, bu kullanımdan kaynaklı oluşabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk, tarafınıza ait olacaktır.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu 11. Madde Kapsamındaki Hakları

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak Belediye ve yüklenicilerine başvurduğunuzda;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi açıklayıcı belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Belediye adresine bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, Belediye talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Belediye’nin, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Belediye’nin gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin kayıt ve belgeleri ilgili yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre (en az 10 yıl) ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Belediye tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Belediye tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.